ادگار شاین

|

استاد دانشگاه MIT

یکی از مشهورترین نظریه پردازان حوزه توسعه سازمانی، اومشهور به پدر فرهنگ سازمانی است، او مشاور و مربی برترین سازمان‌های دنیا در حوزه­های یادگیری سازمانی، ارتقای حرفه­ای، فرهنگ سازمانی و رهبری بوده است، تا کنون بیش از 14 کتاب و 100 مقاله نوشته است.